วช. หนุนงานวิจัยสังคมไทยไร้ความรุนแรง รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนภาพแวดล้อมเป็นมิตรต่อครอบครัว ปี 66

วันที่ 5 กันยายน 2566 ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมเป็นมิตรต่อครอบครัว” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบใบประกาศฯ ในการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2566 
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงานด้านครอบครัวอย่างสร้างสรรค์ และจัดทำสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว ประจำปี 2566 จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2566 ณ ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่ง 3 โครงการ ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ในแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ตั้งแต่ปี 2563 - ปัจจุบัน โดยมีผลงานดังนี้ 1. โครงการ “ครอบครัวพลังบวก” 2. โครงการ “การพัฒนาและถ่ายทอดหลักสูตรการสร้างภูมิรู้ดิจิทัลเพื่อป้องกันการรังแกบนโลกออนไลน์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” และ 3. โครงการ “โมบายเว็บแอปพลิเคชัน Family Check Up 4 Strengthening Family (FCU4SF) ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่อาศัยในชุมชนเมือง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


ซึ่ง 3 โครงนี้ มีความสอดคล้องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิดหลัก “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย” ในการจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ปี 2566 - 
ปี 2568 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) ให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม เพื่อเอื้อแก่ครอบครัวคุณภาพ สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ฮ.นกเอี้ยงตาโต” แถลงข่าวปฐมนิเทศนักแสดง “กฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ”

รองอัยการสูงสุด ปลื้ม อธิบดีอัยการ ภาค 1 รองโฆษก สนง.อัยการสูงสุด รับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ

ที่ Prime Video TH 19 ตุลาคมนี้ ฤกษ์ดี ชะตาเปิด แง้มประตูโลกวิญญาณ