วช. พัฒนาสมรรถนะและความรู้เชิงสร้างสรรค์ของเยาวชน ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดรนแปรอักษร ณ จ.เลย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง 4 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา จังหวัดเลย 
โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ โดยมี นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา จังหวัดเลย และนายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช.
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการใช้โดรนและการเขียนsoftwareในภูมิภาคต่างๆของไทย จึงเป็นการพัฒนาและนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับโดรน มาใช้ประโยชน์และนำไปต่อยอดในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการถ่ายภาพทางอากาศ การบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการสร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างโดรนแปรอักษร  ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและนวัตกรที่จะนำความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดและปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆ ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้กับนักเรียนและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ วช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีโดรนแปรอักษรที่ทันสมัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและนวัตกร ที่จะนำความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน มาปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร วิจิตรวิทยา จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2566  โดยมีเยาวชนเข้าร่วมการอบรม มากกว่า 100 คน ซึ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและลงมือทำ ในสภาพแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ เพิ่มทักษะด้วยตนเองผ่านกิจกรรม “โดรนแปรอักษร” 

ระหว่างช่วงค่ำของการฝึกอบรม ได้มีการนำโดรนแปรอักษร จำนวน 300 ลำ บินขึ้นสู่ท้องฟ้าในยามค่ำคืน โดยนำภาพจาก software ที่มีการพัฒนาออกแบบของเยาวชนที่เข้ารับการอบรม เป็นภาพแสดงถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง ของจังหวัดเลย  สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการอบรมได้ที่ Facebook Fanpage : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

ไม่มีความคิดเห็น