บพข. - ม.รามคำแหง ร่วมกับสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน จัดสัมมนาธุรกิจท่องเที่ยวยั่งยืน PHANGAN GO GREEN มุ่งสู่ NET ZERO TOURISM

 


บพข. - ม.รามคำแหง ร่วมกับสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน จัดสัมมนาธุรกิจท่องเที่ยวยั่งยืน PHANGAN GO GREEN มุ่งสู่ NET ZERO TOURISM
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว. และประธานอนุกรรมการแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. สนับสนุนให้ รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน ผู้อำนวยการชุดแผนงานการวิจัยการท่องเที่ยวบนฐานมรดกธรรมชาติ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมมือกับคุณนฤมล ใหม่โสภา นายกสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน และคุณศิราณี อนันตเมฆ ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน เกาะสุมย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมสัมมนาธุรกิจท่องเที่ยวยั่งยืน PHANGAN GO GREEN ภายใต้แนวคิด “ช่วยกันสร้าง รักษา พัฒนา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ชุมชน เศรษฐกิจ ร่วมสู่แผนขับเคลื่อนความยั่งยืน” ณ แม่หาด เบย์ รีสอร์ต อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2567 

การสัมมนาครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ บทบาท บพข. ต่อการผลักดันการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทิศทางการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และการยกระดับการท่องเที่ยวให้รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน ผู้อำนวยการชุดแผนงานการวิจัยการท่องเที่ยวบนฐานมรดกธรรมชาติ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ นำเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism) การท่องเที่ยวปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Tourism) และการท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงบวก (Nature Positive Tourism) เพื่อให้กลุ่มเกาะในน่านน้ำไทยสามารถปรับตัวต่อการท่องเที่ยวในยุคโลกเดือดได้อย่างเหมาะสม ดร.สิทธิพร เพ็งสกุล กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล มหาวิทยาลัยรามคำแหง แนะนำมาตรฐานการท่องเที่ยวทางทะเลคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทยแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งมีมาตรฐานสำหรับการท่องเที่ยวดำน้ำตื้น ดำน้ำลึก แคนู/คายัค และเจ็ตสกี ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของพลังความยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวด้านการท่องเที่ยว/BCG/ห่วงโซ่การพัฒนาของกลุ่มเกาะ      คุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเกาะสมุย บรรยายเกี่ยวกับกระแสตลาดโลกของการท่องเที่ยวยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะพะงัน คุณศิริพร ศรีอร่าม กรรมการผู้จัดการบริษัท บลู เรเนซองส์ จำกัด ผู้ร่วมก่อตั้ง 30x30 Thailand Coalition นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับทิศทางของเสีย ขยะทะเล การลดและการเพิ่มของขยะบนเกาะ และการจัดการเพื่อทำให้เกาะไร้ขยะการเสวนาในหัวข้อ “The great wonder Tri-Island แบ่งปันประสบการณ์การจัดการขยะได้ด้วยตัวเอง” โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณภณิพล อภิชิตสกุล คุณประพันธ์ ซ้วนเล่ง คุณยุพาพร  วานิชย์เจริญ คุณต่อศักดิ์ ยะวนานนท์ คุณพิชยา ไชยวุฒิ คุณสารภี ธิติภาทร คุณจินตมาศ ศิลปพรหมมาศ คุณประวิตร จงจิตร คุณวัชรินทร์ รอดเป็นไทย คุณตรีวิทย์ จงจิตร และคุณศิริพร ศรีอร่าม เป็นผู้ดำเนินการเสวนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ และระดมความคิดทำให้ชุมชนสามารถกำหนดแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ความยั่งยืน ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันในหัวข้อ “วันพะงันแบ่งปันรักษ์สามัคคี One Phangan Embracing Unity” โดยชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจได้รวมพลังกันร่วมคิด ร่วมแบ่งปัน รักษา พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความร่วมมืออย่างเข้มแข็งเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะจับมือกันเริ่มต้นไปสู่ความยั่งยืน โดยมี ผศ. ดร.กิติชัย รัตนะ คุณศิริพร ศรีอร่าม และอาจารย์ ดร.จุฑามาส เพ็งโคนา เป็นผู้ประสานงาน การท่องเที่ยวเกาะพะงันกำลังพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไม่มีความคิดเห็น