วช. โชว์ผลงานวิจัย “ระบบสมาร์ทฟาร์มและระบบอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษ”จัดแสดงในงาน Thailand Research Expo 2023

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 หรือ Thailand Research Expo 2023  ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยยั่งยืน” โดยมุ่งให้เกิดการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเวทีสำคัญอีกเวทีหนึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชนอย่างเป็นทางการ ในปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 18 

ซึ่งผลงานวิจัยที่ได้คิดค้นและนำมาจัดแสดง เรื่อง โครงการระบบสมาร์ทฟาร์มและระบบอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน 

โดย ดร.วิทยา ชำนาญไพร หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนักวิจัย จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยจะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

ดร.วิทยา ชำนาญไพร หัวหน้าโครงการวิจัย เปิดเผยว่า โครงการระบบสมาร์ทฟาร์มและระบบอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชุดโครงการ 
การพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มให้กับชุมชน เพื่อสร้างต้นแบบระบบการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามโครงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบการด้านธุรกิจการเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ บนพื้นที่กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสลานนท์ โดยจะดำเนินการออกแบบและสร้างต้นแบบแปลงปลูกผักยกสูงยืนปลูก จำนวน 10 หลังพร้อมระบบสมองกฝังตัวโดยเฉพาะเป็นของ มทร.อีสาน 
เพื่อสนับสนุนสมาร์ทฟาร์มบนเทคโนโลยี I0T ออกแบบและทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแปลงปลูกผักสมาร์ทไร้สารพิษมุ่งสู่อินทรีย์คณะผู้วิจัยศึกษาสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 

โดยแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น ต้นน้ำ ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการผสมดินปลูก และการเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อเตรียมต้นกล้าสำหรับ
การเพาะปลูก กลางน้ำ จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านองค์ประกอบของระบบสมาร์ทฟาร์ม  ระบบอัตโนมัติ และการเชื่อมโยงกิจกรรมต้นน้ำสู่กิจกรรมกลางน้ำ ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งโรงเรือนปลูกผักด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ การอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งระบบส่งน้ำสลัด การทำขนมเปียกปูนอ่อนจากผักกรีนคอส และการทำกิมจิ นับเป็นผลสำเร็จจาก โครงการระบบสมาร์ทฟาร์มและระบบอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)
สามารถเข้าร่วมได้ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์  https://www.researchexporegis.com  และลงทะเบียนเข้าร่วมเยี่ยมชมงานแบบหมู่คณะผ่านทาง QR Code ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.researchexpo.nrct.go.th  

ไม่มีความคิดเห็น