“ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสุขภาพ สร้างพลังใจ” นำหน่วยแพทย์อาสาฯ ลงพื้นที่ตรวจ

“ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสุขภาพ สร้างพลังใจ” นำหน่วยแพทย์อาสาฯ ลงพื้นที่ตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ฯลฯ พร้อมเลี้ยงอาหาร และมอบสิ่งของเครื่องใช้แก่กลุ่มเปราะบางในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชาย และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
.
เมื่อวันที่ 19 และ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย นางสาวเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นางสาวศิริพร เอกบุตร หัวหน้าแผนกบริการและศาสนพิธี และนายชาญณรงค์ เสาวภา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการและศาสนพิธี  นำทีมแพทย์อาสา เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ แผนกบริการ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ  ลงพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี  จ.ปทุมธานี ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา คัดกรองเบาหวาน ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่น แจกไม้เท้า บริการตัดผม จัดเลี้ยงอาหาร และนำสิ่งของเครื่องใช้ ประกอบด้วย ชุดตรวจโควิด 19 (ATK) เครื่องนุ่งห่ม รองเท้าฟองน้ำ และเครื่องดื่มโกโก้สำเร็จรูป (แบบชง) มอบให้กับกลุ่มเปราะบาง เพื่อมุ่งหวังให้มีความสุขทั้งกายและจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมงบประมาณการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ต่ำกว่า 1.5 แสนบาท
.
ตลอดระยะเวลากว่า 113 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา  เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ดังปณิธาน “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” ต่อไป
.
#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน