พล.ต.อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน พร้อมคณะ เยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ทบ.

    พล.ต.อานนท์  เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน พร้อมคณะ เยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ทบ.
     
  เมื่อวันที่ 23 พ.ค.66 พล.ต.อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน  , พล.ต.วุฒิศักดิ์  กุลภักดี รอง หน.คณะฯ และ พล.ต.บรรเจิด  จันทร์ส่งเสริม ที่ปรึกษาคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ทบ.ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 ดังนี้  
เวลา 08.30 น. เยี่ยมคำนับ พล.ท.ณัฐวุฒิ นาคะนคร ผบ.นสศ. อ.เมือง จว.ลพบุรี จากนั้นเวลา 09.30 น. เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.สิทธิชัย คัตตะพันธ์  ผบ.มทบ.13 

และตรวจความพร้อมหน่วย ร้อย ชป. มทบ.13 อ.เมือง  จ.ลพบุรี  ต่อมาเวลา 15.30 น. เดินทางไปเข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต พฤทธิ์จันทราสา ผบ.มทบ.17 และตรวจความพร้อมหน่วย ร้อย ชป.มทบ.17 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง , ข้อเสนอแนะด้านบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย , การใช้ยุทโธปกรณ์คุ้มค่าและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก