กสศ. เตรียมจัดเวที “Learning City ร่วมก้าวไปสู่เมืองเเห่งการเรียนรู้”

กสศ. เตรียมจัดเวที “Learning City ร่วมก้าวไปสู่เมืองเเห่งการเรียนรู้” 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (องค์การยูเนสโกกรุงเทพฯ) กรุงเทพมหานคร ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP: Thailand Education Partnership) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในระดับพื้นที่ จะจัดเวที “Learning City ร่วมก้าวไปสู่เมืองเเห่งการเรียนรู้” เวทีระดมความร่วมมือขับเคลื่อนสู่เมืองเเห่งการเรียนรู้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09:00-12:00 น. เพื่อเป็นพื้นที่ในการจุดประกายแนวคิด และนำเสนอองค์ความรู้ นวัตกรรม ตลอดจนเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ตามกรอบแนวคิดเมืองแห่งการเรียนรู้  สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักของผู้ส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับพื้นที่ และเสนอแนวทางในการร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในระดับพื้นที่ 

เพราะเมืองแห่งการเรียนรู้ คือ รากฐานทางการศึกษา และปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน จะเป็นแค่ภาพฝันเมืองแห่งคุณภาพ หรือกลายเป็นเมืองแห่งความจริงที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนได้ และคือกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเวที “Learning City ร่วมก้าวไปสู่เมืองเเห่งการเรียนรู้” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ได้ที่ลิ้งก์ https://bit.ly/learningcity2023

ไม่มีความคิดเห็น