ดร.วารีรัตน์ สิริธัญญ์สกุล ส.ส. พรรคเพื่การอชาติ คุณเกศปรียา แก้วแสนเมือง นักสื่อสารทางการเมือง พรรคเพื่อชาติ เข้าร่วมการสัมมนา ร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างไทยสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิก( PCA)


ดร.วารีรัตน์ สิริธัญญ์สกุล ส.ส. พรรคเพื่การอชาติ คุณเกศปรียา แก้วแสนเมือง นักสื่อสารทางการเมือง พรรคเพื่อชาติ  เข้าร่วมการสัมมนา  ร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างไทยสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิก(  PCA)

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ
ดร.วารีรัตน์ สิริธัญญ์สกุล ส.ส. พรรคเพื่อชาติ คุณเกศปรียา แก้วแสนเมือง นักสื่อสารทางการเมือง พรรคเพื่อชาติรับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ในฐานะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง สื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าด้วยหัวข้อ ร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิก (PCA)