พช. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP จัดอบรมติวเข้มปั้นแบรนด์สมุนไพรไทย สร้างรายได้ยั่งยืน


พช. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP จัดอบรมติวเข้มปั้นแบรนด์สมุนไพรไทย สร้างรายได้ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2566 กรมการพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกลุ่มคลัสเตอร์ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 177 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ติวเข้มปั้นแบรนด์สมุนไพรไทย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน” โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการอบรม , นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน (ด้วยระบบบันทึกวิดีโอ) และ นางสาวภัทรลภา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าร่วม ณ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (ยา, เครื่องสำอาง, วัตถุอันตราย) จึงได้จัดทำรูปแบบการอบรมหลักสูตรเข้มข้น ตลอดระยะเวลา 2 วัน โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสาขา   ต่างๆ และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชน ได้ออกแบบหลักสูตรการอบรมที่ครอบคลุมในทุกมิติโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ 5 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการตลาด, ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์, ด้านการสร้างแบรนด์, ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ กับ 13 สูตร ที่มีทั้งการอบรมแบบ Face to face และเสริมเพิ่มเติมด้วยการอบรมในรูปแบบ E-book Online 

โดยมีหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ การตลาดฉลาดใช้ ยอดขายพุ่ง, สร้างแบรนด์อย่างไร ให้เข้าไปนั่งในใจลูกค้า, เลือกช่องทางการขายให้เหมาะกับสินค้า, การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย, เพิ่มความน่าสนใจให้ธุรกิจ ด้วย Packaging รักษ์โลก, ถ่ายภาพสินค้า' ด้วยมือถือ ให้เหมือนมืออาชีพ, รู้จักมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพสินค้า ยกระดับสินค้าสมุนไพรสู่สากล, BCG Model เพื่อสมุนไพรไทย ตอบรับเทรนด์โลก, พิสูจน์ความต้องการของลูกค้า รู้ก่อนเตรียมตัว

ก่อน, Entrepreneurial Mindset พัฒนาแนวคิดให้เติบโตแบบผู้ประกอบการ, 10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรม (10 types of innovation), BUSINESS MODEL CANVAS อาวุธสร้างกลยุทธธุรกิจ และสุดท้าย สมุนไพรไทย ส่งออกไกลระดับโลก

โดยบรรยากาศในการอบรมดำเนินไปอย่างสนุกสนาน สร้างความสนใจและเสริมสร้างความรู้เทคนิคต่างๆ ให้กับทางผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก อย่างนอกจากกิจกรรมจัดอบรมดังกล่าวแล้วยังมี  WORKSHOP สอนจริง ทำจริง ขายได้จริง ภายใต้แนวคิด YOU CAN DO IT “คุณทำได้” ที่หมายถึงผู้ผลิต ผู้ประกอบการทุกคนก็ทำได้ ขายได้จริง ซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนจะยังคงมุ่งมั่น และเดินหน้าผลักดัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสินค้า OTOP ต่อยอดการยกระดับสู่ตลาดสากลต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น