นักวิจัย วช. ร่วมประชุมของ UNCSTD ครั้งที่ 26 ที่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นักวิจัย วช. ร่วมประชุมของ UNCSTD ครั้งที่ 26 ที่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ประธานแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการจัดการน้ำ  ได้รับเกียรติให้ไปนำเสนอผลการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารน้ำเขื่อน โครงการชลประทานและกลุ่มผู้ใช้น้ำ อันเป็นผลงานหนึ่งของแผนงานวิจัยเข็มมุ่ง ฯ ที่สนับสนุนโดย วช. 

เพื่อเป็นตัวอย่างสร้างแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารของประเทศสมาชิก ในการประชุมของ UNCSTD ครั้งที่ 26 เรี่อง “การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) ในการสร้างความมั่นใจความปลอดภัยของน้ำและสุขาภิบาล (SDG6) ของผู้บริหารระดับสูง” ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหประชาชาติ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ทั้งนี้ ยังได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและให้ความเห็นต่อการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัติกรรม ในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การใช้โอกาสของการปฏิวัติเทคโนโลยีสีเขียว การจัดโครงสร้างระบบ STI  ผลสำเร็จจากประเทศตัวอย่าง และความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ระหว่างกัน ฯลฯ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดระบบ STI ของประเทศได้ต่อไป