ศธ.จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ปีที่ 131 การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

ศธ.จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ปีที่ 131 การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

(30 มีนาคม 2566) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม
สรุปผลการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ปีที่ 131 การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้บริหารองค์กรหลักและ
ผู้บริหาร ศธ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายอรรถพล สังขวาสี  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวรายงานความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 131 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ “TRUST” ให้กับสังคม โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้ประเทศมีกำลังคนสมรรถนะสูง มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต เป็นคนดี มีวินัย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิธีการจัดการศึกษาให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนให้ทันยุค ทันสมัย พร้อมกับการฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอยของผู้เรียนจากวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งแนวโน้มโลกในอนาคต  

นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารองค์กรหลัก และผู้บริหาร ศธ. ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ นายอัมพร พินะสา  เลขาธิการ กพฐ., ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา  เลขาธิการ กอศ., นายสุเทพ แก่งสันเทียะ  เลขาธิการสภาการศึกษา, นายคมกฤช จันทร์ขจร  รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน., นายมณฑล ภาคสุวรรณ์  เลขาธิการ กช. และรองศาตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์  เลขาธิการ ก.ค.ศ.
นางสาวตรีนุช เทียนทอง  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการรับฟังผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงาย รวมทั้งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี วันที่ 1 เมษายน 2566 นี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่จัดการศึกษาอย่างเต็มความสามารถในสถานการณ์ท้าทายรอบด้าน เพื่อพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยที่มีคุณภาพให้กับประเทศ