กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.65
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

โดยมี พันเอก วิทัย ลายถมยา รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์  กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะในการนำสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหาร 

ซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ตามแนวชายแดนในการป้องกันประเทศ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกองทัพไทย ในการรักษาความมั่นคงของชาติ ซึ่งสื่อมวลชนจะได้นำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน อย่างกว้างขวางเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชน โดยคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และได้รับฟังบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย รวมทั้งชมการสาธิตด้านบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ 
การตรวจความพร้อมกำลังพลบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว การสาธิตการผลิตน้ำดื่มจากรถประปาสนาม การสาธิตการวางสะพานเครื่องหนุนมั่น การสาธิตการช่วยชีวิตคนตกน้ำจากเรือ และการเยี่ยมชมพื้นที่ต่าง ๆ  ในศูนย์การเรียนรู้ฯ ในพื้นที่ โคก หนอง นา รวมทั้ง การเยี่ยมชมศูนย์ประมง เยี่ยมชมฐานองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงแพะ เยี่ยมชมกลุ่มส่งเสริมอาชีพ และเยี่ยมชมร้านค้าสวัสดิการ 

  จากนั้นได้เดินทางไปยัง หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ 9 บ้านสวนผึ้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ ชายแดนในเขตอำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี และอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย และรับชมการปฏิบัติในการตรวจสกัดสกั้นตามแนวชายแดน ณ จุดตรวจร่วมบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมการสาธิตการส่งกำลังเสบียง โดยล่อและม้า ซึ่งเป็นการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงให้แก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง และป้องกันประเทศ โดยการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย