ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ มหาบุญ มหากุศลในการจัดซื้อ-จัดหาอุปกรณ์ เพื่อการศึกษา มอบให้แก่โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ มหาบุญ มหากุศลในการจัดซื้อ-จัดหาอุปกรณ์ เพื่อการศึกษา มอบให้แก่โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ในวันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2565 ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อมอบให้แก่ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านป่าหมาก โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแพรกตระค้อ


วัตถุประสงค์ ด้วยในปีที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการ หม่อมสุพรรณี ชุมพล ณ อยุธยา พระชายาในหม่อมเจ้าชุมปกบุตร ชุมพล พระราชโอรสพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ( พระราชนัดดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ) ร่วมกับ ชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน สำนักศาสนศึกษาวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง พุทธอุทยาน วัดป่าช้างขาว สมัชาวัฒนธรรมไทย อาเซี่ยนแห่งชาติ สมาพันธ์สื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน สมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเครือข่ายพันธมิตรสะพานบุญ ได้ลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่ เรื่องการศึกษาพระบาลี ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในหมู่บ้านป่าหมาก และ หมู่บ้านแพรกตระค้อ และมีน้องๆเยาวชนที่สนใจเรื่องการศึกษาพระบาลี มาบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อสืบสาน เพื่อต่อยอด และเพื่อเป็นทายาทในพระพุทธศาสนา มาไว้ในการอุปการะที่ สำนักศาสนศึกษาวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง จำนวนหนึ่ง ซึ่งก็เป็นศิษย์เก่าและเคยศึกษาที่ โรงเรียน ต.ช.ด.ป่าหมาก และ โรงเรียน ต.ช.ด. แพรกตระค้อ ซึ่งอยู่ในโครงการพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการเข้าเยี่ยมและบรรยายเรื่องการศึกษาพระบาลี ในโรงเรียนดังกล่าวข้างต้นนั้น ยังขาดเรื่อง อุปกรณ์การศึกษา เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ชุดนักเรียน และ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ เป็นจำนวนมาก
ในการนี้ สำนักงานเลขานุการ หม่อมสุพรรณี ชุมพล ณ อยุธยา พระชายาในหม่อมเจ้าชุมปกบุตร ชุมพล พระราชโอรสพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ( พระราชนัดดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ) ชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน สำนักศาสนศึกษาวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง พุทธอุทยาน วัดป่าช้างขาว สมัชาวัฒนธรรมไทย อาเซี่ยนแห่งชาติ สมาพันธ์สื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน สมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเครือข่ายพันธมิตรสะพานบุญ และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุน เรื่อง การศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่ในถิ่นธุระกันดาร ห่างไกล ความเจริญ เพื่อเยาวชนจะได้มีความรู้ความสามารถที่ดีในอนาคต และเป็นกำลังในการช่วยเผยแพร่ศาสนา และเป็นกำลังของประเทศชาติสืบต่อไป ขอใช้โอกาสนี้บอกบุญแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบุญ


ในการจัดซื้อ-จัดหา อุปกรณ์และมอบให้แก่โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านป่าหมาก โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแพรกตระค้อหากท่านใดสนใจจะร่วมบุญจะบริจาคสิ่งของดังกล่าว ให้ติดต่อที่... ว่าที่ร้อยโท โชติธรรม อรรถบดี โทร.080-9858674 ( เลขานุการฯ หม่อมสุพรรณี ชุมพล ณ อยุธยา ) หรือ พระมหาธนกร กิตฺติโสภโณ ( ผู้ดำเนินการโครงการฯ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายสงฆ์ ชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน ) โทร. 064-5468561 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหวังว่าได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดีไม่มีความคิดเห็น