พลเอก สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ยื่นหนังสือขอลาออกอย่างเป็นทางการ เพื่อไปรับต่ำแหน่ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช.

พลเอก สายัณห์ สวัสดิ์ศรี มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นผู้บริหาร กรรมการและผู้จัดการ ทั้งหน่วยงานราชการ ห้างหุ้นส่วน สมาคม ทุกประเภท 
เนื่องจากได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ด้านกระจายเสียง ตามที่วุฒิสภาได้ลงคะแนนเสียง 
.
จึงมีความประสงค์แจ้งให้ กรรมการและผู้จัดการสมาคมห้างหุ้นส่วน หน่วยงานราชการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทราบและอนุมัติ จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกในทุกตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565

โดยผลการลงคะแนนของวุฒิสภาในการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ด้านกระจายเสียง ผู้ได้รับการคัดเลือกมีดังต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์ (คลินิก) พลเอก สายัณห์ สวัสดิ์ศรี 
2. นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิศา รัตนวิชา 
4. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร 
5. นางสาวอารีวรรณ จตุทอง