พช.เพชรบุรี >> เปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)”

 


นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)” โดยมี นายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอแก่งกระจาน กล่าวรายงาน ณ บริเวณมาดิคาเฟ่ บ้านน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

ในการนี้ นางสาวกุลณิศ ศรีวชิรวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอแก่งกระจาน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ 

บ้านน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน ได้มีการขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มาตั้งแต่ปี 2561 จากการประเมินจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 9 มีผลการจัดระดับเป็นชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น (ระดับ A) มีศักยภาพทั้งในด้านความพร้อมของคนในชุมชนต่อการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวหมู่บ้านที่มีภูมิทัศน์สวยงามและธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยว ด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) เป็นการสร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโดยใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน มีเป้าหมายเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ได้รับการกระตุ้นด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และนำเสนอกิจกรรมในท้องถิ่นที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงมือปฏิบัติได้เองที่จัดดำเนินการโดยแชมป์เปี้ยนประจำชุมชนที่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น ทั้งภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ และทักษะ

การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แชมป์เปียนประจำชุมชน 10 แชมป์ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติ ทดสอบการรองรับนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชนและชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำทรัพย์ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้รู้จัก และได้เข้ามาเรียนรู้โปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน ทำให้เกิดรายได้ สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2567