ZPOT เปิดตัวโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ (Kaeokla for you)”

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัวโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ (Kaeokla for you)” นำแก้วพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ เพิ่มประโยชน์สูงสุด ลดขยะโดยสมบูรณ์ มุ่งพัฒนาเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)

13 กันยายน 2566 นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีทรัพยากรน้ำ นายสมศักดิ์ สรรพโกศุลกุล อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นางนุจรี จิระยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพันธะวัฒนา ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมกันเปิดตัวโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ (Kaeokla for you)” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 

 โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำกล่องรับบริจาคแก้วพลาสติกจากการดื่มกาแฟ จัดวางไว้ทั้ง 4 หน่วยงาน เพื่อขอรับบริจาคแก้วพลาสติกที่ใส่เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ทั้งที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ ซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกกล้าไม้ชนิดต่าง ๆ โดยกรมป่าไม้ เพื่อช่วยในการลดขยะ ถือเป็นการจัดการขยะที่สมบูรณ์  ในการนี้กล้าไม้ที่ปลูกจะถูกส่งต่อให้กับให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกที่ต้องการ แก้วพลาสติกอีกส่วนหนึ่งจะถูกนำไปบริจาคให้หน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่ต้องการนำไปใช้ในขั้นตอนการผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ ให้กับผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว ต่อไป

ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) เริ่มตั้งแต่ปี 2566  ต่อเนื่องปี 2567 ซึ่งได้ ให้ความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มสำนักงาน เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และเอกชน เพื่อลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศในทุกภาคส่วน

อย่างไรก็ตาม เฉลี่ยคนไทย 1 คน สร้างขยะพลาสติกจากการดื่มกาแฟถึง 2,000 ชิ้นต่อปี รวมๆ ทั้งประเทศ 400 ล้านชิ้นต่อปี แก้วพลาสติกจำนวนมหาศาลนี้เกิดจากการบริโภคกาแฟ ที่เป็นขยะเกิดทุกวัน ซึ่งโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ (Kaeokla for you)” จะช่วยในการสร้างจิตสำนึกในการลดขยะ ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โฆษก องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เบอร์ติดต่อ 021634955
โทรสาร 02 1634954
Facebook: https://www.facebook.com/ZPOTthailand
E-Mail : saraban@zoothailand.org