สมาคมนักศึกษาเก่า มทบ. เตรียมจัดกิจกรรม "TEA PARTY 55 ปี มธบ. ความดียิ่งบอกเล่ายิ่งมีพลัง"

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายกว่า 30 องค์กร เตรียมจัดกิจกรรม “ TEA PARTY  55 ปี มธบ. ความดียิ่งบอกเล่ายิ่งมีพลัง”
 
ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566  เวลา 13.00 น.  ณ. ห้องประชุม 5-2 (ห้องสมภพ โหตระกิตย์) อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ 
ภายในงานร่วมแลกเปลี่ยนนานาทัศนะ ดื่มน้ำชาและสนทนายามบ่ายในหัวข้อ  “55 ปี มธบ. ความดียิ่งบอกเล่ายิ่งมีพลัง” นำโดย รองศาตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  อุปนายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)  อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  นายสัตวแพทย์ ดร. อลงกรณ์ มหรรณพ  กรรมการมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยและกรรมการราชบัณฑิตยสภา ศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทริกา ซันซื่อ ประธานมูลนิธิเอิร์ธ อะเจนด้า ประธานที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเครือข่าย นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ดำเนินการสนทนา โดย  คุณพรอัปสร  นิลจินดา อดีตผู้อำนวยการส่วนจัดและควบคุมรายการสถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) 


โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมแลกเปลี่ยนนานาทัศนะ Special Guest  เช่น คุณเฉิดโฉม  จันทราทิพย์ ทายาทผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดร.ประศาสน์  จันทราทิพย์ กรรมการอำนวยการ มธบ. ผศ.ดร.พงษ์ภิญโญ  แม้นโกศล คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มธบ. ดร.กิตติคุณ สารคล่อง  ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ ประธานกรรมการ Victory Property Management ดร.สุระพันธ์ สวัสดิพรรค  ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ ประธานกรรมการ บริษัท ดิจิ เบค เทค จำกัด ผศ. ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ  คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มธบ. ผศ.ศิริพร  พงศ์ศรีโรจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตหลักสี่ คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) คุณวรพล เพชรสุทธิ์  กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายสัตวแพทย์ยันต์ สุขวงศ์  นายกสมาคมสงเคราะห์สัตว์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณโซไรดา ซาลวาลา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้าง คุณแสงเดือน ชัยเลิศ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ดร.มัทนา ศรีกระจ่าง  ผู้ก่อตั้งชมรมคนรักช้างป่า ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล ผู้ก่อตั้งล้านนาด็อกเวลแฟร์ ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย คุณเกียรติสกุล ชลคงคา กรรมการ มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย  คุณคริส บูรณะดิษ ชมรมปลาทะเลไทย รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุริยัน ผาฟองยุน เลขาธิการสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์  นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คุณทศวิณหุ์  เกียรติทัตต์ วิทยากรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดร.สุคนธา อรุณภู่  เลขาธิการชมรมข้าราชการและครูอาวุโส กระทรวงศึกษาธิการ คุณสุภัคพร     พงษ์พันธุ์ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ คุณภณเอก ฤทธิ์ณประภา ประธานมูลนิธิจราจร ดร.ภมรชัย อภิชาตประคัลภ์ กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ภมรชัย ซัพพลาย คุณกุลยา  รัตนกิจรุ่งเรือง สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย)  คุณเสาร์แก้ว คำพิวงค์  รองผอ.ฝ่ายข่าวในประเทศ หนังสือพิมพ์ ไทยโพลิส พลัส คุณชัยศิลป์ คนคล่อง คุณสุกัญญา สว่างศานติสกุล สวท.กรมประชาสัมพันธ์ คุณชัญญา  ผาสุพงษ์ อดีตผู้ดำเนินรายการสถานนีวิทยุจราจรเพื่อสังคม 99.5 คุณสุชัญญา  แสงสว่าง มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม คุณฐากร  ยงใจยุทธ คุณธัญยธรณ์ พัฒนาวงศ์โภคิน คุณพุฒิพร จีวิพันธ์พงษ์ คุณธีร์ธานิศ เสถียรทิพย์ คุณนุชา  สถิตย์พงษ์ ผศ.ดร.วันวร จะนู  ผศ. ดร.วาสนา วิฤตาภา ดร.ประยุทธ ฤทธิเดช นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มธบ. เป็นต้น 
ส่วนเครือข่ายที่ร่วมจัดงาน ประกอบด้วย สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะอนุกรรมการเครือข่ายนักศึกษาเก่า ประจำภูมิภาคและจังหวัด วิทยาลัยครุศาสตร์ มธบ. สภาวัฒนธรรมเขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร  สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) มูลนิธิเอิร์ธ อะเจนด้า มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย สมาคมสงเคราะห์สัตว์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  มูลนิธิเพื่อนช้าง  มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ชมรมคนรักช้างป่า  ล้านนาด็อกเวลแฟร์  ชมรมปลาทะเลไทย สโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ มูลนิธิเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิจราจร  สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) แทรฟฟิคซาแนลทีวีออนไลน์ หนังสือพิมพ์ ไทยโพลิส พลัสข่าวเป็นข่าวดอทคอม  เสียงสัมพันธ์ มุมมองข่าว YUKYUR ART By POLDEJ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภมรชัย ซัพพลาย บริษัทภูมิสยาม จำกัด  บริษัทดิจิ เมท เทค จำกัด Victory Property Management  บริษัทไคเต้ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด  ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย  สัญชาติและสถานะ  บริษัทการบัญชีไทย จำกัด  ร้านครัวไทย (ปักษ์ใต้) 
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ 

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ฮ.นกเอี้ยงตาโต” แถลงข่าวปฐมนิเทศนักแสดง “กฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ”

รองอัยการสูงสุด ปลื้ม อธิบดีอัยการ ภาค 1 รองโฆษก สนง.อัยการสูงสุด รับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ

ที่ Prime Video TH 19 ตุลาคมนี้ ฤกษ์ดี ชะตาเปิด แง้มประตูโลกวิญญาณ