สสว. เดินหน้าเติมเต็ม “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” เผยขั้นตอนรับบริการ BDS และการยืนยันตัวตนออนไลน์


               สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ ที่ขึ้นทะเบียน รับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือ ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีการเลือกใช้บริการบนระบบ BDS ภายใต้ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (MSME Recovery & Beyond) ปีงบประมาณ 2566” ใต้แคมเปญ “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” เผยขั้นตอนการรับบริการ และกลุ่มให้บริการด้านการตลาดที่น่าสนใจ ซึ่งบริการดังกล่าวมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การขยายช่องทางทางการตลาดออนไลน์ เป็นต้น

               นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า “ในปีนี้ สสว. มีสิทธิประโยชน์มากมายที่เตรียมไว้มอบผู้ประกอบการ ผ่าน “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (MSME Recovery & Beyond) ปีงบประมาณ 2566” ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสเข้าถึง การบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ พร้อมรับการบริการหรือการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ สามารถเลือกรับบริการเพื่อพัฒนาธุรกิจได้เอง ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS ที่ bds.sme.go.th โดย สสว. พร้อมจะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา SME แบบร่วมจ่าย (Co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50-80 วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ตามขนาดของธุรกิจ”

               สำหรับขั้นตอนการเข้ารับบริการ BDS MARKET ผ่าน มีดังนี้ 1.ยืนยันตัวตน- ยืนยันตัวตนเป็นผู้ประกอบการ เพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก สสว.- รอการแจ้งผลอนุมัติผ่าน SMS หรือ Email 2.เลือกบริการ- เลือกบริการตามความต้องการ (ตามเงื่อนไข หรือ คุณสมบัติที่กำหนดในแต่ละบริการ)- รอการแจ้งผลอนุมัติผ่าน SMSหรือ Email 3.จัดทำข้อเสนอการพัฒนา- จัดทำข้อเสนอการพัฒนาบนระบบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด- รอการแจ้งผลอนุมัติผ่าน SMSหรือ Email- ลงนามในสัญญา 4.รับบริการและเบิกเงิน : รับบริการที่เลือก จัดทำรายงานผลและเบิกค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน

               นับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการบริการในมิติใหม่ของสสว. ที่มุ่งสนับสนุน ยกระดับและพัฒนา SME ไทยให้ตรงกับธุรกิจของตนมากที่สุด ให้กับที่สสว. เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทยมาโดยตลอด
# สสว. เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย