ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาการทหาร ระหว่างกองทัพอากาศ กับ วช.

ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาการทหาร ระหว่างกองทัพอากาศ กับ วช.

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 โดย พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานร่วมกับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาการทหาร ระหว่างกองทัพอากาศ กับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อร่วมมือกันด้านการวิจัยในการพัฒนาประเทศ โดยใช้วิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า ความร่วมมือกันด้านงานวิจัยในการพัฒนาประเทศ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วช. เป็นหน่วยงานภาครัฐหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัย และสร้างนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ ให้การส่งเสริมบุคลากรด้านการวิจัยและถ่ายทอดความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความร่วมมือเพื่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานและประเทศชาติของเราต่อไป

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาการทหาร และได้ตระหนักถึงประเด็นความมั่นคงและการป้องกันประเทศ 


จึงได้มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมที่จะไปเพิ่มสมรรถนะยุทโธปกรณ์ โดยการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งการลงนามความร่วมมือที่เกิดขึ้นนับเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งที่ได้มีการบูรณาการ ความร่วมมือเพื่อร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบวิจัยในด้านความมั่นคง ของประเทศต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น