3 รัฐวิสาหกิจ (อ.ส.พ. , อ.อ.ป. , อสส.) จับมือส่งเสริมการท่องเที่ยว “บัตรเดียว ... เที่ยวทุกที่” รับส่วนลดไม่อั้นถึงปี 68

 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) , องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ,จับมือส่งเสริมการท่องเที่ยว ‘บัตรเดียว เที่ยวทุกที่’ ใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
 2568 
วันนี้ (25 สิงหาคม 2566) นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นายปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และนาย สุกิจ จันทร์ทอง.ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่า (อ.อ.ป.) ร่วมกันลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ‘บัตรเดียว เที่ยวทุกที่” โดยในโอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , นายเถลิงศักดิ์ เพชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีฯ  ณ ห้องแถลงข่าว 101 ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว “บัตรเดียว เที่ยวทุกที่” เป็นโครงการฯ ที่ทั้ง  3 หน่วยงานในสังกัด ทส. ได้ร่วมกันบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกัน โดยมุ่งหวังที่จะร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของทั้ง 3 หน่วยงาน และส่งเสริม พัฒนา งานด้านตลาดท่องเที่ยวและที่พัก ให้มีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ระหว่างหน่วยงาน

 นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข้อมูลทางการตลาดควบคู่ไปกับการส่งเสริม สนับสนุนชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมที่นำไปสู่ความยั่งยืน และก่อเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของทั้ง 3 หน่วยงานได้นำมาเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 14 แห่ง ดังนี้ 

เริ่มที่ : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 แห่ง มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ) ประกอบด้วย  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และสวนสัตว์ขอนแก่น 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) มีจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย  
1. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มอบสิทธิพิเศษสำหรับ 
ผู้ถือบัตร ดังนี้ 
   (1) ส่วนลด 50% สำหรับค่าเข้าเยี่ยมชมสวน (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย) และส่วนลด 30% สำหรับค่าเข้าเยี่ยมชมสวน (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ) (ส่วนค่าธรรมเนียมยานพาหนะเก็บในอัตราปกติ) 
   (2) ส่วนลด  5% สำหรับซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกของ อ.ส.พ. (ที่ร่วมรายการ) 
   (3) ส่วนลด 10 บาท สำหรับค่าเครื่องดื่มขององค์การฯ ที่ร่วมรายการ

2. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร ดังนี้ 
   (1) ส่วนลด 30% สำหรับค่าบริการเช่าเรือคายัค
   (2) ส่วนลด 30% สำหรับค่าบริการเช่าเรือยนต์ 
 
3. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริฯ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร ดังนี้ 
   (1) ส่วนลด 20% สำหรับค่าเช่าเต้นท์
   (2) ส่วนลด 20% สำหรับค่าเช่าที่พัก/ บ้านพัก

และ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มีสถานท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 
1. สวนป่าบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก 
2. สวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก 
3. สวนป่าแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก  
4.  สวนป่าเขากระยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก 
5. สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดังนี้
    (1) ส่วนลด 50 % สำหรับการเข้าชมกิจกรรมสาธิตห้องเรียนของช้าง (การแสดงช้าง)  
    (2) ส่วนลด 50 % สำหรับภาพวาดศิลปินช้าง
    (3) ส่วนลด 30 %  สำหรับบ้านพัก ห้องพัก
   (4.) ส่วนลด 30 %  สำหรับกิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติ  (นั่งแหย่ง)
   (5) ส่วนลด 15 %  สำหรับผลิตภัณฑ์จากกระดาษมูลช้าง
   (6) ส่วนลด 10 %  สำหรับค่าอาหาร ณ ครัวช้างไทย

ทั้งนี้ บัตรจะจำหน่ายในราคาบัตรละ 199 บาท / 2 ท่าน ใช้รับสิทธิ์เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการเข้าเยี่ยมชมสถานที่และการใช้บริการอื่นๆ ตามเงื่อนไขการใช้บัตรที่กำหนด โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมนี้จะเริ่มการจำหน่ายบัตรและใช้สิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ (25 สิงหาคม 2566) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของทั้ง 3 หน่วยงานดังกล่าว