ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดแถลงข่าวงานประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps

  สำหรับเยาวชนผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง Youth-Change Agents : GPAS 5 Steps Innovations Competition 2023
โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นำของประเทศไทยจากคณะ
คุรุศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 8 มหาวิทยาคือ
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยลัยทักษิณ
5. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ประสานมิตร
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

   วัตถุประสงค์ในการประกวด
  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง อิ มาตรฐาน...และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิตตั้งแต่เยาว์วัย  และยังเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แลกประสบการณ์ระหว่างนักเรียน ครู เพื่อส่งเสริมออกแบบ สร้างนวัตกรรม ที่มีประโยชน์ คุณค่าต่อสังคมตอบสนองความต้องการพัฒนาในชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ โให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็นการวางพื้นฐานการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งผลในการต่อยอดไปสู่ภาคธุรกิจในพื้นที่ และส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในระดับประเทศ ยุค 4.0 1. 

    สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. และสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 แห่ง เน้นการพัฒนาสู่ความยั่งยืน  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงนวัตกรรม เมื่อถึงเวลานั้น คุณภาพการศึกษาไทยจะล้ำหน้าประเทศต่าง ๆ จำนวนมากในโลกนี้แน่นอน
    -  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566
- เปิดรับผลงานนวัตกรรม วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566
          สนใจส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. เว็บไซต์ www.gpas5iad.com หรือโทร.0-2243-8000 ต่อ 5141,5151,6142 และ 6143

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ฮ.นกเอี้ยงตาโต” แถลงข่าวปฐมนิเทศนักแสดง “กฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ”

รองอัยการสูงสุด ปลื้ม อธิบดีอัยการ ภาค 1 รองโฆษก สนง.อัยการสูงสุด รับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ

ที่ Prime Video TH 19 ตุลาคมนี้ ฤกษ์ดี ชะตาเปิด แง้มประตูโลกวิญญาณ