“สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล” จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)..ร่วมกับ องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง)

“สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล” จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)..
ร่วมกับ องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ จังหวัดจันทบุรี สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกลจับมือร่วมกับองค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง)  โดย ผศ.ดร.สันติ  พิมพ์ใจใส ผู้ตรวจการและกรรมการบริหารปฏิบัติงานแทนนายกสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล และนายจิระภาคย์  ยุพาพินนุรักษ์ ประธานใหญ่องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง)  จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการผลักดันและช่วยเหลือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้เข้าถึงระบบการศึกษาภาครัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

ในการนี้ มีผู้ร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ ดร.พัชรินทร์  พูลสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมศรัทธาธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ประธานโครงการพัฒนาการศึกษาระบบเครือข่ายพื้นที่ 5  ดร.สาวิกา  สาวิสา ที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การและสมาคมข่าว  นายธีทัต  เจริญพร ผู้ช่วยรองเลขาธิการสมาพันธ์การศึกษาทางเลือกแห่งประเทศไทย  นายชาญณรงค์  แจ่มจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล  นางสาวรวิภา  กองแก้ว กรรมการบริหารและเลขาธิการองค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง) และเลขาธิการสมาคมส่งเสริมวิชาชีพผู้สื่อข่าว เพื่อพิทักษ์สิทธิมนุษยชน  นายทินกร  เงินอ่อน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  นาวาอากาศตรีหญิงจารุวรรณ  จิรชวาลวิสุทธิ์ ประจำแผนกวิเคราะห์โครงการ สำนักบริหารทรัพยากร สำนักปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  โดยวัตถุประสงค์ของงานเพื่อแสดงถึงความเข้าใจระหว่างกัน ช่วยเหลือและผลักดันผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและประสานความร่วมมือ สนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการศึกษาทางเลือก เพื่อนำผู้ที่พลาดจากการศึกษาในระบบหรือผู้ที่ออกกลางคันรวมถึงผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้มีทักษะและการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  

ส่งเสริมและผลักดันการสร้างหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแบบบูรณาการ เพื่อมิให้มีการละเมิดสิทธิหรือถูกลิดรอนสิทธิตามหลักสากลในด้านสิทธิมนุษยชนในลักษณะต่อยอดหรือเติมเต็ม เพื่ออนาคตของผู้รับการศึกษาเอง     
     
ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อปลูกฝังให้มีการพัฒนาตนเอง