Code Genius จัดแข่งขัน Scratch รุ่นเยาว์ในงาน “National Scratch Competition 2022” งานแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ส่งเสริมทักษะ Coding ในเยาวชนไทย

Code Genius จัดแข่งขัน Scratch รุ่นเยาว์ในงาน “National Scratch Competition 2022” งานแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ส่งเสริมทักษะ Coding ในเยาวชนไทย

Code Genius สถาบันสอน Coding สำหรับเด็กอันดับ 1 ของไทย ในเครือบริษัท  เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้าน Lifelong Learning EdTech จัดงาน National Scratch Competition 2022 หรือ การแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ ประจำปี 2565 กิจกรรมแข่งขัน Coding สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เยาวชนไทยสนใจทักษะวิทยาการคำนวณมากขึ้น เพราะทักษะวิทยาการคำนวณถือเป็นทักษะพื้นฐานของการแก้ปัญหาและการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ โดยกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาทัดเทียมระดับนานาชาติ และปลูกฝังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

คุณสิริรวินท์ วุฑฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสถาบันโค้ดจีเนียส ในเครือบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Code Genius และ LEARN Corporation ให้ความสำคัญกับ Lifelong Learning หรือการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดในช่วงวัย เราพยายามพัฒนานวัตกรรม EdTech เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ซึ่งการแข่งขันนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ในระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะ สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณที่เน้นให้ทักษะ Coding เป็นทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ และเป็นการคัดสรรนักเรียนที่มีความสามารถด้านการ Coding เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา Coding ในประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ การฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าแข่งขันเองแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดความตระหนักและตื่นตัวที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เรื่องของทักษะการเขียนโปรแกรม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ เพราะจะเป็นการช่วยให้เยาวชนไทย สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาด และยังสามารถสร้างเทคโนโลยีเป็นของตนเองเพื่อส่วนรวมในอนาคตได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นนักเรียน ผู้ปกครอง ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษา Coding อีกด้วย”

การแข่งขัน National Scratch Competition 2022 โดย Code Genius จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ รอบแรก ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งผลงานที่สร้างจากโปรแกรม Scratch เข้าแข่งขันในหัวข้อ “Educational Multimedia” ซึ่งมีผู้สมัครจากทั่วประเทศมากกว่า 200 คน เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบไปสอบแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม หรือ Learn Satit Pattana ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยในงาน ได้รับเกียรติจาก คุณพรรณทิมา สรรพศิรินันท์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรที่ให้ความสำคัญด้านทักษะวิทยาการคำนวณในเยาวชน ได้แก่ สถาบัน LingoAce Thailand, B2S Club, Tipco SuperKids, Black Canyon, Tofusan, Coduct Koduct, K-Food และโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม หรือ Learn Satit Pattana ที่สนับสนุนสถานที่จัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน National Scratch Competition 2022 ได้แก่ 
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายจิณณ์ ยศสุนทร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่สนับสนุนโดยบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และชุดของรางวัลจาก B2S Club มูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายฉัตรดนัย ลิ้มศิริรังสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนนานาชาติกระบี่ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ที่สนับสนุนโดยบริษัท ลิงโก้เอซ (ไทยแลนด์) จำกัด และชุดของรางวัลจาก B2S Club มูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายบูรพ์ ตันตระกูล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ที่สนับสนุนโดย บริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด และชุดของรางวัลจาก B2S Club มูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท

สถาบัน Code Genius ในเครือบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของทักษะ Coding จึงมีพันธกิจในการใช้ Coding เป็นเครื่องมือ เพื่อเพิ่มทักษะการคิด (Think), การแก้ปัญหา (Solve), และการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovate) ให้กับเยาวชนไทย รวมถึงการต่อยอดทักษะการเขียนโปรแกรมระดับสูงในเยาวชนให้ทัดเทียมนานาชาติ ในปัจจุบัน Code Genius มีพันธมิตรที่ช่วยขยายสาขาต่าง ๆ ของสถาบันที่ต่อไปจะขยายสาขาไปทั่วประเทศไทย และยังเปิดรับผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันมาร่วมขยายธุรกิจการศึกษา Coding เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในสังคมไทยไปด้วยกัน

ประเทศ การฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าแข่งขันเองแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดความตระหนักและตื่นตัวที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เรื่องของทักษะการเขียนโปรแกรม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ เพราะจะเป็นการช่วยให้เยาวชนไทย สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาด และยังสามารถสร้างเทคโนโลยีเป็นของตนเองเพื่อส่วนรวมในอนาคตได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นนักเรียน ผู้ปกครอง ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษา Coding อีกด้วย”

ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน National Scratch Competition 2022 ได้แก่ 
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายจิณณ์ ยศสุนทร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่สนับสนุนโดยบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และชุดของรางวัลจาก B2S Club มูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายฉัตรดนัย ลิ้มศิริรังสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนนานาชาติกระบี่ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ที่สนับสนุนโดยบริษัท ลิงโก้เอซ (ไทยแลนด์) จำกัด และชุดของรางวัลจาก B2S Club มูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายบูรพ์ ตันตระกูล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ที่สนับสนุนโดย บริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด และชุดของรางวัลจาก B2S Club มูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท

สถาบัน Code Genius ในเครือบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของทักษะ Coding จึงมีพันธกิจในการใช้ Coding เป็นเครื่องมือ เพื่อเพิ่มทักษะการคิด (Think), การแก้ปัญหา (Solve), และการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovate) ให้กับเยาวชนไทย รวมถึงการต่อยอดทักษะการเขียนโปรแกรมระดับสูงในเยาวชนให้ทัดเทียมนานาชาติ ในปัจจุบัน Code Genius มีพันธมิตรที่ช่วยขยายสาขาต่าง ๆ ของสถาบันที่ต่อไปจะขยายสาขาไปทั่วประเทศไทย และยังเปิดรับผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันมาร่วมขยายธุรกิจการศึกษา Coding เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในสังคมไทยไปด้วยกัน
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ฮ.นกเอี้ยงตาโต” แถลงข่าวปฐมนิเทศนักแสดง “กฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ”

รองอัยการสูงสุด ปลื้ม อธิบดีอัยการ ภาค 1 รองโฆษก สนง.อัยการสูงสุด รับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ

ที่ Prime Video TH 19 ตุลาคมนี้ ฤกษ์ดี ชะตาเปิด แง้มประตูโลกวิญญาณ