กรมวิชาการเกษตรไฟเขียวรับรอง แล็บตรวจศัตรูพืชไบเออร์แห่งแรกของไทย

กรมวิชาการเกษตรไฟเขียวรับรอง แล็บตรวจศัตรูพืชไบเออร์แห่งแรกของไทย

    กรมวิชาการเกษตรไฟเขียวรับรอง ห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืชไบเออร์ พิษณุโลก ซึ่งนับเป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลในการยกระดับประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์ผักระดับโลก

               นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมฯ ได้กำหนดเป้าหมายการส่งออกเมล็ดพันธุ์มูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์ผักในระดับโลก (World Leader of Tropical Seed) ตามที่ได้ประกาศไว้ในที่ประชุม Asian Seed Congress 2022 ซึ่งเป้าหมายนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ประสานการทำงาน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์อย่างยั่งยืน 

               กรมวิชาการเกษตรยังได้ใช้นโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแบบ "ตลาดนำการวิจัย" และ "ตลาดนำการผลิต" โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงสำหรับเกษตรกร อีกหนึ่งของแผนการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรคือ การผลักดันการรับรองห้องปฏิบัติการตรวจศัตรูพืชของบริษัทเอกชน ในการอำนวยความสะดวกการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช เพื่อยืนยันว่าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชที่ส่งออกจากประเทศไทยปราศจากศัตรูพืชและโรค และเป็นไปตามข้อกำหนดการนำเข้าของประเทศ/ภูมิภาคที่นำเข้า

               ซึ่งในการดำเนินการของกรมวิชาการเกษตรเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้รวมถึงการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืช (Plant Pest Laboratory Certification) โดยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มอบหนังสือรับรองให้กับห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืชของไบเออร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนระบบการตรวจสอบศัตรูพืชของไทย อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเมล็ดพันธุ์ สนับสนุนเป้าหมายการส่งออกเมล็ดพันธุ์ และผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์ผักในระดับโลกของไทย 

               นายวีรพล เจริญพานิช ผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจครอปซายน์ ประเทศไทย กัมพูชา พม่า บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไบเออร์ไทย มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืชของบริษัทที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร สามารถออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงและได้มาตรฐานการส่งออก เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพ 
               ห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืชของไบเออร์ตั้งอยู่ที่ศูนย์การผลิตจังหวัดพิษณุโลก โดยผ่านเงื่อนไขการรับรองและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกรมวิชาการเกษตรที่อนุญาตให้ออกใบรับรองการตรวจสอบศัตรูพืช การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “ทุกคนมีสุขภาพดี และไม่ขาดแคลนอาหาร” (Health for all, Hunger for none) ที่ไบเออร์ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต โดยทำงานร่วมกับเกษตรกรเครือข่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพ โดยไบเออร์มีศูนย์การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นและสกลนคร
               นายวีรพล กล่าวเพิ่มเติม ไบเออร์ไทยซึ่งเป็นหนึ่งในภาคเอกชน ให้การสนับสนุนกรมวิชาการเกษตรในการผลักดันนโยบายและการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยให้เป็น World Leader of Tropical Seed ตามที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว จึงได้มีการลงทุนและพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืชตามแนวทางนโยบายของกรมวิชาการเกษตร และช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบศัตรูพืชของไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเมล็ดพันธุ์ สนับสนุนเป้าหมายการส่งออกเมล็ดพันธุ์ และผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์ผักในระดับโลกของไทย

เกี่ยวกับไบเออร์
ไบเออร์เป็นบริษัทระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญหลักในด้านไลฟ์ซายน์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโภชนาการ ผลิตภัณฑ์และบริการของไบเออร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยผู้คนและโลกของเราโดยการสนับสนุนความพยายามในการก้าวข้ามอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับประชากรโลกที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นและมีประชากรสูงอายุมากขึ้น ไบเออร์มุ่งมั่นที่จะผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในเชิงบวกด้วยธุรกิจของบริษัท พร้อมกันนี้ บริษัทยังได้มุ่งเป้าในการเพิ่มรายได้และสร้างคุณค่าจากนวัตกรรมใหม่ๆ และการเติบโต ภายใต้เครื่องหมายการค้าไบเออร์ ขึ้นชื่อในด้านความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และคุณภาพในระดับโลก ในปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริษัทมีพนักงานราว 100,000 คน และมียอดขาย 44.1 พันล้านยูโร ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาก่อนรายการพิเศษรวมเป็น 5.3 พันล้านยูโร หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.bayer.com

ไม่มีความคิดเห็น