"สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์" จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (สวปอ.มส.SML 4)

"สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์" จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (สวปอ.มส.SML 4)

 โดย พล.อ.สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการหลักสูตร และคณะนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีการจัดกิจกรรมจำนวน 3 กิจกรรมประกอบด้วย:


:กิจกรรมที่ 1 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเงินบริจาคไปปรับปรุงอาคารสุจิณโณ
จำนวนเงิน 210,000 บาท


:กิจกรรมที่ 2. สนับสนุนวิทยาลัยอาชีวะเชียงใหม่ดังนี้ 
มอบชุดโต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์ 20 ชุด/กระดานไวท์บอร์ด 3 ชุด/มอบทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้เด็กชายขอบเด็กชาวดอยที่ด้อยโอกาสทุนละ 2,000 บาท จำนวนเงิน 263,000 บาท

:กิจกรรม 3  โครงการกำลังใจสู่เชียงดาวหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 โดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 124 คนๆละ 300 บาทและมอบอุปกรณ์กีฬาพร้อมทั้งเงินจำนวนเงิน182,000 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการของหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32สมาคมวิทยาลัยป้องกันราช อาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์หลักสูตรบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (สวปอ.มส.SML 4) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้จะสามารถช่วยเหลือ บรรเทา และก่อให้เกิดประโยชน์ กับบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับไม่มากก็น้อย เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย