KMITL Business School กับบทบาทการสร้างคน ปั้นนักนวัตกรรม เพิ่มพื้นที่เรียนรู้ พัฒนาผู้ประกอบการ สู่ความเป็นสากล

KMITL Business School กับบทบาทการสร้างคน ปั้นนักนวัตกรรม เพิ่มพื้นที่เรียนรู้ พัฒนาผู้ประกอบการ สู่ความเป็นสากล

23 ธ.ค.65 / สจล : คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Business School หรือ KMITL Business School – KBS) เผยกำลังเร่งเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อยกระดับ “คณะบริหารธุรกิจ หรือ KMITL Business School (KBS)” สู่่ความเป็นระดับนานาชาติิ (International Outlook) ที่สามารถแข่งขันในระดับโลกได้้ ด้วยวิสัยทัศน์ “KBS for the next generation to ASEAN and the World” สอดรับกับวิสัยทัศน์สจล. ในการเป็น “the World master of innovation” กล่าวคือ การเป็นสถาบันการศึกษา ที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อคุณภาพชีวิต และสังคม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการในระดับโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ รักษาการแทนคณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า “คณะบริหารธุรกิจ หรือ KMITL Business School (KBS) กำลังเร่งเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติิ (International Outlook) โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนเข้าสู่การจัดอันดับโลก (World Ranking) ด้านบริหารธุรกิจ เทียบเท่ามาตรฐานที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ และในระดับสากล เช่น AUN-QA, EdPex, Eduniversal และ AACSB รวมถึงการได้รับการจัดอันดับที่่ 83 ของโลก โดย World University Ranking International (WURI) ในปี 2565 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก ที่มีผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial spirit)
ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ มีการขยายและปรับปรุงพื้นที่เรียนรู้ของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเสริมศักยภาพของคณะฯ ทั้งนี้ได้มีการจัดสรรพื้นที่ ที่จะเป็นทั้งห้องเรียน ห้องประชุม และอาคารผู้ประกอบการ จะมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรองรับ Smart classrooms and Training hub ที่จะมีส่วนอย่างมากต่อการสนับสนุนโอกาสการศึกษา และการเรียนรู้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การมีพื้นที่ร่วม สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกอบรม การสร้างผู้ประกอบการ การเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงชุมชนรอบๆ สจล. และที่สำคัญ ตามแนวทางการเรียนรู้แบบเปิด (open learning) ด้วยช่องทางและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และที่นี่ จะเป็นจุด Check-in ของนักศึกษา ชุมชนลาดกระบัง และบุคคลภายนอกที่สนใจ เป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างยั่งยืนที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่ม เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้แก่ชุมชนที่กว้างขวางได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแนวทางกระชับความร่วมมือกับวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร และที่ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ในการเข้าไปมีส่วนในการสนับสนุน องค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับชุมชน-ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นให้เติบโตยั่งยืนต่อไป
ปัจจุบัน KMITL Business School (KBS) มีีหลักสูตรทั้งที่่เป็นไทย และนานาชาติิ จำนวนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร โดยในระดับปริญญาตรีี 4 หลักสูตร 
ประกอบด้วย
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(นานาชาติิ) 3) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์์ธุรกิจและการจัดการ 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเป็นผู้้ประกอบการระดับโลก(นานาชาติิ)
ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก 4 หลักสูตร ประกอบด้วย
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติิ) (การศึกษาทางไกล) 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติิ) และ 4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติิ)
นอกจากนี้ยังมีีศูนย์์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ในการดำเนินกิจกรรมทางด้านบริการวิชาการ วิจัย ฝึกอบรม โดยมีีหลักสูตรฝึกอบรม เช่น หลักสูตรยกระดับทักษะ Reskill – Upskill
หลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short course Training) หลักสูตรสะสมเครดิต (Credit Bank) หลักสูตรอบรมผู้บริหาร (Professional Development Program) ที่่มีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้้บริการทั้งในระบบออนไลน์์ และออฟไลน์์ เป็นต้น