60 ปี วว. มุ่งมั่นสานพลังความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนากับนานาประเทศ ยกระดับศักยภาพ SME ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตยั่งยืน

60 ปี วว. มุ่งมั่นสานพลังความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนากับนานาประเทศ   ยกระดับศักยภาพ SME ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตยั่งยืน

     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมก้าวสู่ปีที่ 60 (2566) อย่างเต็มภาคภูมิกับบทพิสูจน์ที่ประจักษ์ชัดตลอด 6 ทศวรรษ ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับอาเซียน ด้านวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสานความร่วมมือกับนานาอารยะประเทศ ต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

     ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดเผยว่า “ในฐานะที่ วว. เป็นองค์กรวิจัยพัฒนา จึงมุ่งให้ความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยพัฒนาที่มีผลกระทบสูงต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการทำงาน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ โดยอยู่บนฐานของทรัพยากรชีวภาพ (Bio-based) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ตอบสนองการขับเคลื่อนประเทศ และเศรษฐกิจฐานราก ชุมชน และประชาชนเชิงพื้นที่ (Area based) สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และลดความเหลื่อมล้ำ”

     ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา กล่าวต่อไปว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา วว. ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน เป็นต้นว่า 
               1.งานพัฒนาการวิจัยและการบริการให้คำปรึกษาการสร้างนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร หรือ FISP (Food Innovation Service Plant) ได้รับการรับรองด้านกระบวนการผลิตที่ดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ช่วย SMEs และ Start-Up จัดหาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม โปรตีนทางเลือก รวมถึง การบริการดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับจำหน่าย, บริการวิเคราะห์ และทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ทั้งด้านเคมี ชีวเคมี และจุลชีววิทยาสำหรับการลงทะเบียนอาหารและยา รวมถึงการวิเคราะห์ทางโภชนาการ การวิเคราะห์ส่วนประกอบอาหารและสิ่งปนเปื้อนตามมาตรฐานภายในประเทศ และมาตรฐานสากล, บริการวิเคราะห์และทดสอบสารโพลิฟีนอล Polyphenols ในอาหารเสริม ที่นิยมใช้ในวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น การตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและในสมุนไพร และมีศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา หรือ MTC (Industrial Metrology and Testing Service Centre) ให้บริการการวิเคราะห์วัสดุสัมผัสอาหารและให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีวิเคราะห์และการติดตั้งระบบวัดคุณภาพรวมถึงห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน  ISO/IC 17025

    2.งานผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร : วว.ได้ให้ความสนับสนุนเทคโนโลยี ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายประเภท อาทิ ผลิตภัณฑ์ซอสฟักข้าว, ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการไมเกรนจากสารสกัดเก็กฮวย 4 grain, เมล่อนพลัส ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเมล่อน เสริมโปรไบโอติก, ชาผักหวานป่าสารพัดประโยชน์, ขนมกุยช่ายพร้อมบริโภคสำหรับผู้มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด, ผลิตภัณฑ์ไซรับข้าวไรซ์เบอร์รี่, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้ากลูแคนจากเห็ด, ผลิตภัณฑ์เนยเทียมจากน้ำมันรำข้าว, ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากไข่ขาว

  3.งานออกใบรับรองและใบอนุญาต : โดยมีบทบาท ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบ และออกใบรับรอง สำหรับความปลอดภัยอาหารที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. พร้อมดำเนินการทดสอบและออกใบรับรองดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรดีเด่น หรือ GAP (Good Agriculture Practices) 

     4.งานบริการทดสอบเพื่อภาคอุตสาหกรรม : วว. ให้บริการวิจัยและพัฒนาสำหรับผู้ประกอบการ SMEs OTOP และ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเกษตรกรที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เพิ่มมูลค่า หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ของผลิตภัณฑ์ โดยครอบคลุมถึงการรับฟังแนวคิดเบื้องต้นของผู้ประกอบการ และนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แม่แบบและวิธีการแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์ด้วย ทั้งนี้ วว. มีศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมด้านต่างๆ ที่ตอบสนองงานวิจัย การพัฒนา และการบริการที่อุตสาหกรรมต่างๆ ต้องการ เช่นเดียวกับความต้องการของภาคเอกชนและชุมชนทั่วไป และพร้อมให้บริการเพื่อยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงความต้องการของชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาเพื่อชุมชนโดยช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนทั่วประเทศ

               “ที่กล่าวมานี้ เป็นผลงานเชิงประจักษ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพียงบางส่วนเท่านั้น สถาบันวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมจะก้าวสู่ปีที่ 60 อย่างภาคภูมิใจ และยังคงรักษาความมุ่งมั่นพัฒนา สู่การเป็นองค์กรที่เติบโตเข้มแข็ง เปี่ยมด้วยศักยภาพ ที่พร้อมจะสานพลังความร่วมมือ กับนานาอารยะประเทศ ในงานวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกิดสังคมนวัตกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อต่อยอดและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางให้ประสบความสำเร็จ พร้อมหนุนเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ผู้ว่าการ วว. ทิ้งท้าย

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ฮ.นกเอี้ยงตาโต” แถลงข่าวปฐมนิเทศนักแสดง “กฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ”

รองอัยการสูงสุด ปลื้ม อธิบดีอัยการ ภาค 1 รองโฆษก สนง.อัยการสูงสุด รับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ

ที่ Prime Video TH 19 ตุลาคมนี้ ฤกษ์ดี ชะตาเปิด แง้มประตูโลกวิญญาณ