“คาราบาวกรุ๊ป” รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2565

“คาราบาวกรุ๊ป” รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2565

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเด่น ประเภทองค์กรที่ส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา 33 ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันคนพิการสากล โดยมีนายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565
นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า รางวัลดังกล่าวสะท้อนเจตนารมณ์ในการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำของคนพิการ ผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ พร้อมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา คาราบาวกรุ๊ป ดำเนินการสนับสนุนงานให้แก่คนพิการมาอย่างต่อเนื่อง และจากนี้ยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วม ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งสร้างสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับรางวัลระดับดีเด่นดังกล่าว มีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการจ้างคนพิการมากกว่าหรือตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2550 รวมทั้งเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการต่อเนื่องติดต่อกันมาแล้ว ตั้งแต่ 2 – 4 ปี

ไม่มีความคิดเห็น