ข่าวรมว.สุชาติ เร่งขับเคลื่อนระบบประกันสังคมให้ทันสมัย ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน

    เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค ประจำปี 2565 (ภาคกลาง) Modernizing SSO 2022 : ก้าวสู่ระบบประกันสังคมที่ทันสมัย พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนา และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน” โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

          นายสุชาติ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความสำคัญของงานประกันสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนางานประกันสังคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสำนักงานประกันสังคมสามารถนำไปใช้ขยายผลได้ในอนาคต

 โดยรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็ว ภายหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตนมาโดยการลดอัตราเงินสมทบ การนำส่งเงินสมทบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์และการให้บริการทางการแพทย์กรณีโรคโควิด-19

 นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตนผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ โครงการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตน โครงการ Factory Sandbox โครงการ ม.33 เรารักกัน โครงการเยียวยานายจ้าง และผู้ประกันตนในพื้นที่สูงสุดและเข็มงวด 29 จังหวัด โครงการเยียวยาผู้ประกันตนกิจการสถานบันเทิง ในวันนี้ ผมได้มีโอกาสมาเป็นประธานจัดประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค ในครั้งที่ 1 ภาคกลาง ซึ่งเป็นโครงการที่ดี สามารถเพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้อย่างคลอบคลุม ผมมีความเชื่อมั่นว่าการประชุมวิชาการประกันสังคมทั้ง 5 ภาคนี้ จะเป็นแนวทางในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน สิทธิประโยชน์ที่มีความยั่งยืน รวมทั้งการบริการภาครัฐสมัยใหม่ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกันตน อีกทั้งข้อแสดงความคิดเห็นทั้งหมด ยังส่งผลให้สำนักงานประกันสังคม ได้มีแนวทางพัฒนาการให้บริการ และสิทธิประโยชน์สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อผู้ประกันตน ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

          ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมงานเกือบ 500 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม คณะกรรมการประกันสังคม ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้ประกันตน 

นอกจากนี้ภายในบริเวณงานได้จัดให้มีนิทรรศการทางวิชาการ เช่น การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือโควิด-19 ที่ผ่านมา พร้อมแนวทางที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต และข้อมูลเกี่ยวกับความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการ และสิทธิประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้ประกันตน