สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565

   
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดงานวันคนพิการ ครั้งที่  53 ประจำปี  2565  

โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ในหัวข้อ  “คนพิการเทิดไท้  ถวายพระพรชัย 90 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวงในดวงใจ”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงคนพิการและประชาชน  ที่มาร่วมงานประมาณ  5,000  คน  ในวันเสาร์ที่  19  พฤศจิกายน  2565  ณ  อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร  (ไทย-ญี่ปุ่น)  ดินแดง   โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์   เสาวภาพ  ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เป็นประธานในพิธี 

        
      งานวันคนพิการจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านการป้องกันความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ  รวมทั้งเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเหมาะสม และทำประโยชน์แก่สังคมได้ไม่แพ้คนปกติ   
กิจกรรมที่สำคัญภายในงาน ได้แก่


การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง
- การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
- การประกวดเรียงความ
- การแสดงความสามารถของคนพิการ
- การสาธิตการฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพคนพิการ
- การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
- การจัดนัดพบแรงงานคนพิการ
- การจัดกิจกรรมนันทนาการ
- การแจกของขวัญแก่คนพิการ
- การให้บริการด้านการปฐมพยาบาล
- การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคในราคาถูก
- การจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ  ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- การแสดงของนักแสดง  ศิลปินจากค่ายต่างๆ และจากกรมดุริยางค์ทหารบก ทหารเรือ  ทหารอากาศ  และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับ “ดอกแก้วกัลยา”  ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานชื่อว่า  “ดอกแก้วกัลยา”  และพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนพิการ  องค์กรของคนพิการ  และมีพระดำรัสให้ฝึกอบรมคนพิการให้ประดิษฐ์  “ดอกแก้วกัลยา” 

 ด้วยตนเอง  เพื่อเป็นอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว   ผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา มีหลายรูปแบบ  เช่น  การจัดกระเช้า  ตะกร้า  แจกัน  ช่อติดเสื้อ  สมุดโน้ต  ปากกา  ยาหม่อง  พิมเสน  แม๊กเน็ต  พานพุ่ม ซึ่งผลิตโดยคนพิการ รายได้จากการจำหน่ายนำไปสมทบกองทุนดอกแก้วกัลยา  สำหรับเป็นทุนสนับสนุนและช่วยเหลือในการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการในด้านต่างๆ เช่น  ด้านอาชีพ  การศึกษา  การป้องกันความพิการ  และการฟื้นฟูสมรรถภาพ  เป็นต้น  

ท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อดอกแก้วกัลยาได้ที่  สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ   ถนนเทอดดำริ  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทรศัพท์  0 – 2241 – 2841,  0 – 2241 – 5125

ไม่มีความคิดเห็น