รายการ "สี่ทิศทั่วไทย" ออนแอร์ตอนแรก ในชื่อตอน "สวนป่าคีเปล ไม้มหัศจรรย์"

รายการ  สี่ทิศทั่วไทยเป็นรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีที่เผยแพร่วิถีชีวิตชุมชนแนวทางแบบเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านต่าง ๆเพื่อให้ชุมชมตระหนักถึงความสำคัญรวมถึงติดตามการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชาวบ้านในระดับรากหญ้า,กลุ่มแม่บ้าน ,ผู้นำการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานของภาครัฐที่มีส่วนร่วมกับประชาชน เช่น ทหาร , องค์กรท้องถิ่น  ซึ่งเป็นพลังสำคัญของการพัฒนาชุมชนในปัจจุบันสี่ทิศทั่วไทยจึงเป็นเสมือนเวทีกลาง ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนแต่ละท้องถิ่นทุกภูมิภาคได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ในการทำงานระหว่างกันและกันผ่านทางสื่อโทรทัศน์ ซึ่งสามารถขยายผลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงเนื้อหารายการครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลักคือ

     1.การเกษตรและการประกอบอาชีพ ,  อุตสาหกรรม , สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมไทย ,

ท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศและทั่วโลก

     2.บทบาทของของหน่วยงานรัฐในการพัฒนาท้องถิ่น

     3.บทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรชาวบ้านในการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

-หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

- เกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่นชนบท

- ผู้ชมทั่วไปและผู้ชมทั่วโลก 
ติดตามชมรายการ สี่ทิศทั่วไทย  ตอนแรก สวนป่าคีเปล ไม้มหัศจรรย์ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม นี้ เวลา 17.30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เกษตรนำไทย : Ku -Bang : IPM และ CSAT ช่อง 53 : C - Bang : PSI ช่อง 135 โดยมี โกทิศ (บัณฑิต กล่อมเกลี้ยง) และ ทิศโส (สมเจตน์ พิมพ์ทอง) ดำเนินรายการ


รายงาน บัณฑิต กล่อมเกลี้ยง